ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOSCHADEHERSTEL TE LINTELO V.O.F.

Artikel 1 (definities)

1.1 TLT: de vennootschap onder firma Autoschadeherstel te Lintelo V.O.F. (KvK: 75374447), alsmede alle (eventuele) overige bestaande en/of toekomstige, direct of indirecte dan wel rechtstreeks of zijdelings met deze eenmanszaak verbonden vennootschappen of ondernemingen.

1.2 Opdrachtgever: de particuliere dan wel zakelijke contractspartij van TLT.

1.3 Leidinggevende medewerkers: medewerkers van – of namens TLT die in het geheel geen uitvoerende of repeterende werkzaamheden verrichten. Binnen de organisatie van TLT tewerkgestelde werknemers zijn géén leidinggevenden, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk met deugdelijke bewijsstukken het tegendeel bewijst.

1.4 BW: het Burgerlijk Wetboek naar Nederlands recht.

1.5 Levering: de juridische levering in de zin van het BW.

1.6 Aflevering: de feitelijke aflevering dan wel oplevering aan / ten behoeve van Opdrachtgever.

1.7 Werkbare omstandigheden: de omstandigheden – weersomstandigheden daaronder mede maar niet alleen begrepen - waarbij TLT in staat is de Services te verrichten of tot (af) levering van Producten over te kunnen gaan.

1.8 Schriftelijk: met “schriftelijk” wordt tevens bedoeld langs elektronische weg in de zin van het BW (zoals mail, sms, social media en dergelijke) dan wel per (tele) fax of enig ander communicatiemiddel.

1.9 Overeenkomst: de met Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst conform het bepaalde in 4.1.

1.10 AVG: Verordening (EU) 2016/679, zijnde de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waaronder mede begrepen alle daarop gebaseerde (aanvullende) nationale en internationale wet – en regelgeving (zoals de UAVG, zijnde de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, alle richtlijnen en voorschriften van de AP en dergelijke). Begrippen in deze algemene voorwaarden die eveneens voorkomen in / afkomstig zijn uit de AVG (zoals “betrokkenen”, “verwerken”, “verwerker”, “verwerkingsverantwoordelijke” en dergelijke), hebben dezelfde betekenis zoals gedefinieerd of omschreven in – of krachtens de AVG.

1.11 AP: de Autoriteit Persoonsgegevens, zijnde de Nederlandse toezichthouder voor de (correcte) naleving van alle voorschriften krachtens de AVG.

1.12 Stelpost: de door of namens TLT in de offerte of Overeenkomst opgenomen begroting van kosten aangaande uit te voeren Services dan wel te leveren Producten of te plegen betalingen aan derden.

1.13 Product(en): alle producten, materialen of enige andere (al dan niet tot de Producten behorende) zaken die TLT op grond van de Overeenkomst (af) levert aan Opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend): reserveonderdelen, auto-onderdelen en/of accessoires en overige tot het interieur – of exterieur van het Voertuig behorende onderdelen of zaken, benodigd of noodzakelijk voor het correct dan wel deugdelijk uitvoeren van de Overeenkomst.

1.14 Service(s): alle activiteiten, diensten of enige andere prestatie (al dan niet gerelateerd aan de Producten) die TLT op grond van de Overeenkomst verricht, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend): schadeherstel, reparatie, restauratie, uitdeuken, spuiten en vervanging.

1.15 Voertuig: ieder voertuig of motorrijtuig (al dan niet in de zin van de meest recente Wegenverkeerswet) dat krachtens de Overeenkomst aan TLT is toevertrouwd, dan wel TLT voor het leveren van Producten en/of het verrichten van Service(s) onder zich heeft. Waar in deze voorwaarden van Voertuig wordt gesproken, wordt daaronder tevens begrepen Objecten, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

1.16 Object: iedere andere zaak – anders dan Voertuigen - dat krachtens de Overeenkomst aan TLT is toevertrouwd, dan wel TLT voor het uitvoeren van Service(s) onder zich heeft.


Artikel 2 (toepasselijkheid en rangorde)

2.1 Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten of overige diensten van- of met TLT, waaronder begrepen alle opdrachten of overeenkomsten die samenhangen met – of voortvloeien uit de Overeenkomst.

2.2 TLT verwerpt de toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden en wijst dergelijke voorwaarden uitdrukkelijk van de hand (tevens in de zin van artikel 6:225 BW).

2.3 De (ver) nietig (baar) heid of ongeldigheid van één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ten aanzien van deze bepaling (en) vindt wettelijke conversie plaats ex artikel 3:42 BW.

2.4 Wanneer van één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk tussen TLT en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.5 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Convention of International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen in de ruimste zin des woords tussen TLT en Opdrachtgever. Het bepaalde in de artikelen 7:752 lid 2 BW en lid 3 BW, 753 lid 1 BW, 7:754 BW en 7:764 BW is eveneens niet van toepassing.

2.6 Indien één of meerdere bepalingen of voorschriften krachtens de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden of enige aanvullende algemene regeling onderling tegenstrijdig zijn, geldt de navolgende rangorde: de Overeenkomst prevaleert boven deze algemene voorwaarden of enige aanvullende algemene regeling, dan wel kan TLT zich beroepen op de toepasselijke bepaling die het meest gunstig is voor TLT. 2


2.7 Ingeval Opdrachtgever een consument is, prevaleert het dwingende consumentenrecht. Dit, alleen en uitsluitend voor zover hetgeen in de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden – of in een bepaald deel of artikel deel daarvan - is bepaald daarmee strijdig mocht zijn. Alsdan blijven de overige gedeeltes die toelaatbaar zijn / blijven onverminderd van kracht.

Artikel 3 (aanbiedingen, offertes, prijzen, stelposten, meerwerk en vergoeding voor voorbereidende werkzaamheden)

3.1 Alle aanbiedingen, prijslijsten en offertes van TLT zijn altijd vrijblijvend en gelden af magazijn, ook wanneer daarin een termijn is genoemd voor aanvaarding. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, dan wel TLT is niet gehouden tot nalevering van eerder bestelde en geleverde Producten of Services.

3.2 Alle prijsopgaven in offertes, prijslijsten of aanbiedingen zijn onder voorbehoud (ook wat betreft type, druk – of zetfouten), tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen.

3.3 Alle geoffreerde prijzen of aanbiedingen zijn netto, exclusief: BTW, in – en uitvoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, kosten van in- en uitlading en vervoer, emballagekosten, inklaringskosten, opslagkosten, (de)montage- en installatiekosten, instructiekosten, service – en reparatiekosten, reis – en verblijfkosten, alsmede exclusief alle (eventuele) overige kosten in verband met de levering van Producten of Services, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen. Al deze aanvullende kosten (posten) komen uitsluitend en volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

3.4 Bij het uitbrengen van een samengestelde prijsopgave, is TLT nooit verplicht tot het verrichten of leveren van een deel van de daarin genoemde Producten of Services en kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen aan de door TLT opgegeven (deel) prijzen.

3.5 TLT heeft de bevoegdheid om verhogingen opgetreden in onder andere lonen, grondstofprijzen, brandstofkosten, vervoerskosten, opslagkosten, (de)montagekosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege (waaronder begrepen belastingen, invoerrechten en dergelijke) dan wel aangaande alle overige in 3.3 vermelde kosten aan Opdrachtgever - ontstaan na uitbrenging van de offerte dan wel aanbieding - aan Opdrachtgever door te berekenen voor die Producten, Services of Leveringen die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door of namens TLT moeten worden uitgevoerd.

3.6 Ingeval Opdrachtgever: (1) enige verandering of wijziging wenst in de Overeenkomst, dan wel in de overeengekomen Producten of Services, dan wel (2) TLT dergelijke veranderingen of wijzigingen heeft uitgevoerd (waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: andere kleur, ander design, andere onderdelen of materialen, andere soort of kwaliteit spuitverf of aangepaste constructie of wijzigingen in de technische of esthetische uitvoering en dergelijke) of (3) de door of namens Opdrachtgever verstrekte informatie of gegevens niet, niet volledig of niet deugdelijk overeenstemt met de werkelijkheid dan wel met de objectieve feiten en omstandigheden, dan wel (4) met meer dan 10% wordt afgeweken van door TLT en/of Opdrachtgever geschatte hoeveelheden of andere waardes, is TLT gerechtigd daar een meerprijs voor in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor bij TLT geldende gebruikelijke tarieven dan wel – bij gebreke daarvan – overeenkomstig de marktconforme tarieven op het moment dat die wijzigingen worden verricht. Minderwerk is slechts van toepassing indien TLT daarmee schriftelijk heeft ingestemd en wordt berekend op basis van de waarde van prijsbepalende factoren, geldend op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst conform 4.1.

3.7 Bedragen in offertes en Overeenkomsten zijn gebaseerd op verrichten van werkzaamheden tijdens normale werkdagen. Voor door of namens TLT uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden in de avonduren (na 18:00 uur) en zaterdagen, behoudt TLT zich het recht voor om daarvoor afwijkende tarieven dan wel een opslag te berekenen ten opzichte van het reguliere tarief.

3.8 Alle (overige) niet in de offerte of in de Overeenkomst omschreven Producten of Services, worden eveneens door TLT uitgevoerd op basis van nacalculatie dan wel als meerwerk bij Opdrachtgever in rekening gebracht. Het bepaalde in 3.6 is daarbij van overeenkomstige toepassing.

3.9 TLT behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel reeds uitgebrachte en reeds door Opdrachtgever geaccepteerde offertes niet om te zetten in een bindende Overeenkomst. Dit alles zonder opgave van redenen of nadere toelichting.

3.10 Indien voor- of bij het sluiten van de Overeenkomst de voor de levering van Producten of Services verschuldigde prijs of prijzen niet of niet expliciet met Opdrachtgever zijn overeengekomen of daarin zijn vastgelegd, is Opdrachtgever de prijs of vergoeding verschuldigd conform de daarvoor bij TLT geldende gebruikelijke prijzen of tarieven dan wel – bij gebreke daarvan – overeenkomstig de marktconforme tarieven, geldend op het laatste moment van (af) levering, die op basis van nacalculatie bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3.11 TLT is bevoegd – doch niet verplicht – om: (1) kosten dan wel door of namens TLT gedane uitgaven waarvoor een stelpost is opgenomen op basis van nacalculatie te verrekenen met Opdrachtgever op basis van de door TLT te hanteren prijzen en/of (2) een door TLT te bepalen vergoeding te verdisconteren in de betreffende stelpost(en). 3


Artikel 4 (totstandkoming Overeenkomst en wijzigingen nadien)

4.1 De Overeenkomst tussen TLT en Opdrachtgever komt pas tot stand nadat 1) TLT de door hem uitgebrachte en namens Opdrachtgever geaccepteerde offerte dan wel de telefonische of schriftelijke opdracht van Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd met een orderbevestiging en die orderbevestiging schriftelijk is geaccordeerd namens Opdrachtgever, dan wel 2) een schriftelijke Overeenkomst namens TLT (door een vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder of medewerker) en namens Opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en geparafeerd, dan wel 3) zodra TLT met de uitvoering van de opdracht is gestart waarvoor naar hun aard geen schriftelijke bevestiging of overeenkomst wordt gemaakt als hiervoor bedoeld bij 1 en 2, in welk geval de nadien verzonden factuur van TLT geldt als de Overeenkomst en als de schriftelijke bevestiging waarin alle afspraken juist en volledig zijn weergegeven.

4.2 Zolang de Overeenkomst nog niet tot stand is gekomen op een wijze als genoemd in 4.1, kan TLT de aanbieding of offerte te allen tijde herroepen of wijzigen.

4.3 Indien een herroeping of wijziging als bedoeld in 4.2 leidt tot een nieuwe aanbieding of offerte van TLT, is het bepaalde in artikel 3 en in 4.1 van overeenkomstige toepassing.

4.4 Indien in de aanvaarding door Opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen in de aanbieding of offerte zijn aangebracht of wordt verwezen naar andersluidende (algemene) voorwaarden, komt in afwijking van de vorige leden de Overeenkomst pas tot stand, indien TLT tevens schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd daar geheel, volledig en zonder voorbehoud mee te kunnen instemmen.

4.5 Wijzigingen in tot stand gekomen Overeenkomsten en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden na deze totstandkoming zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen TLT en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

4.6 TLT is bevoegd verhogingen als bedoeld in 3.5 die zich voordoen na de totstandkoming van de Overeenkomst als bedoeld in 4.1 volledig aan Opdrachtgever door te berekenen.

4.7 Ingeval de Overeenkomst tot stand komt met meerdere Opdrachtgevers, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk tegenover TLT.

4.8 Zolang de Overeenkomst nog niet tot stand is gekomen conform 4.1, komen alle eventuele door of namens Opdrachtgever getroffen maatregelen of uitgevoerde (voorbereidings) handelingen volledig voor eigen rekening en risico van Opdrachtgever en vrijwaart Opdrachtgever TLT voor eventuele aanspraken van derden uit dien hoofde.

Artikel 5 (kwaliteit, omschrijving en verantwoordelijkheden)

5.1 TLT verplicht zich tegenover Opdrachtgever: (1) de Producten of Services te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid zoals beschreven in de Overeenkomst en (2) dat de Services naar de eisen van deugdelijk vakmanschap worden verricht (zijnde zoals een vergelijkbare, redelijk en deskundig handelende schadehersteller handelt of zou hebben gehandeld in een soortgelijke situatie). TLT verleent geen verdergaande garanties aan Opdrachtgever dan wel Opdrachtgever heeft tegenover TLT geen verdergaande aanspraken uit dien hoofde.

5.2 TLT zet zich naar beste weten en kunnen in om de betreffende onderdelen van het Voertuig (waar de Producten en Services betrekking op hebben) zoveel, dan wel zo goed mogelijk in dezelfde staat (terug) te brengen als waarin die onderdelen verkeerden op het moment, onmiddellijk voor het ontstaan van de betreffende schade en/of het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenissen. TLT verleent hierbij nimmer enige garantie, dan wel gaat hiervoor nimmer enige resultaatsverplichting aan. Dit, te meer en vooral omdat een volledig identiek herstel van de staat van die onderdelen nooit en nimmer mogelijk is. Dit, juist vanwege de ingetreden schade(s) of het zich verwezenlijken van de schadeveroorzakende gebeurtenissen. Gespoten onderdelen kunnen bijvoorbeeld qua kleur, glans en dergelijke enigszins afwijken van de overige (niet – behandelde) onderdelen van het Voertuig, al dan niet ontstaan door verkleuring van die overige onderdelen en/of kunnen na het uitdeuken nog sporen zichtbaar blijven van opgelopen deuken, van overige schade(s) en dergelijke.

5.3 Voor zover het Voertuig meerdere of andere schades of tekortkomingen bevat, dan welke direct betrekking hebben op de Producten en Services, dan maakt het herstel van die schades of tekortkomingen nimmer onderdeel uit van de Overeenkomst en/of is TLT niet gehouden deze schades of tekortkomingen te herstellen en/of niet verplicht om Opdrachtgever hierop te (moeten) wijzen.

5.4 Gelet op 5.3, is en blijft het te allen tijde de eigen (onderzoeks) verplichting van Opdrachtgever om: (1) het Voertuig zelf volledig op eventuele schades of tekortkomingen te (laten) onderzoeken en (2) TLT tijdig en volledig te berichten of te instrueren welke concrete schades of tekortkomingen TLT dient te herstellen.

5.5 Niet door of namens Opdrachtgever conform 5.4 gemelde, doch wel in, op – of aan het Voertuig aanwezige schades of tekortkomingen blijven volledig voor eigen rekening en risico van Opdrachtgever en vallen nimmer onder de Overeenkomst, dan wel nimmer onder de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid anderszins van TLT. Ingeval Opdrachtgever niettemin wenst dat TLT de betreffende schades of tekortkoming herstelt, dan geldt dat als meerwerk in de zin van 3.6.

5.6 Gelet op 5.4 en 5.5 heeft uitsluitend Opdrachtgever de bewijslast om (met objectieve middelen zoals foto’s, videobeelden / opnames met een objectieve of objectiveerbare datum en tijdstip van opname) aan te tonen dat beweerdelijke en na oplevering zichtbare schades of tekortkomingen aan het Voertuig nog niet aanwezig waren op het moment dat het Voertuig door of namens Opdrachtgever aan TLT is toevertrouwd voor de uitvoering van de Overeenkomst. 4


5.7 Ingeval Opdrachtgever het in / krachtens 5.6 bedoelde bewijs niet kan leveren, worden de betreffende schades en tekortkomingen geacht reeds aanwezig te zijn geweest op het moment van aanbieden van het Voertuig aan TLT en is TLT daarvoor nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk tegenover Opdrachtgever of derden.

5.8 Opdrachtgever staat er tegenover TLT volledig en onvoorwaardelijk voor in dat de door of namens hem aan TLT ter bewerking aangeboden Voertuigen rechtmatig in diens bezit zijn dan wel Opdrachtgever die Voertuigen in (volle) eigendom heeft, alsmede dat Opdrachtgever daartoe op dat moment ook daadwerkelijk beschikkingsbevoegd is. Opdrachtgever vrijwaart TLT voor enige aanspraken van derden uit dien hoofde, waaronder uitdrukkelijk mede (maar niet uitsluitend) begrepen: gerechtelijke of buitengerechtelijke bevelen tot afgifte of in bewaringstelling (door of namens politie, justitie, de belastingdienst, douane en dergelijke). Het meewerken aan een bevel tot afgifte of inbewaringstelling door TLT levert nimmer een tekortkoming en/of enig onrechtmatig handelen op van TLT tegenover Opdrachtgever en/of derden.

5.9 Ingeval TLT wordt verdacht van enig strafbaar of onrechtmatig handelen, direct of indirect verband houdende met het aangaan – of de uitvoering van de Overeenkomst door TLT, dan is Opdrachtgever te allen tijde gehouden om – naast een vrijwaring voor enige aanspraken van derden uit dien hoofde en het vergoeden van alle geleden en nog te lijden schade die daarmee samenhangt (zoals reputatieschade, geleden verlies / gederfde winst en dergelijke) – tevens gehouden om alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van rechtsbijstand die TLT daarmee in verband maakt en moet maken volledig te vergoeden.

5.10 Het aangaan – of uitvoeren van de Overeenkomst door of namens TLT betekent / impliceert niet of nimmer dat TLT daardoor of daarmee het risico van wel of geen schade-uitkering van de verzekeringsmaatschappij van Opdrachtgever of van enige (beweerdelijke) aansprakelijke partij overneemt. De eventuele verhaalbaarheid van claims, schades of tekortkomingen tegenover verzekeringsmaatschappijen of (al dan niet beweerdelijke of aansprakelijk gestelde) derden ofwel het risico van onverhaalbare schades blijft altijd en uitsluitend bij Opdrachtgever liggen.

5.11 Voor het vervangen van enige onderdelen, accessoires of andere zaken, al dan niet deel uitmakende van het Voertuig of toebehorend aan Opdrachtgever krachtens de Overeenkomst, geldt dat deze verplichting van TLT niet verder gaat dan onderdelen, accessoires of andere zaken van dezelfde of vergelijkbare kwaliteit te leveren (“of gelijkwaardig” dan wel “o.g.”). TLT is daarbij evenwel niet verplicht om originele (reserve) onderdelen van hetzelfde merk en/of van dezelfde fabrikant te leveren, tenzij dit op grond van de Overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen.

5.12 Vervangen onderdelen of zaken worden eigendom van TLT. Dit, zonder dat TLT gehouden is om een vergoeding of compensatie te verstrekken aan Opdrachtgever. Dit, te meer omdat TLT deze eigendomsverkrijging reeds verdisconteert in de begroting van het schadebedrag dan wel in de door TLT gehanteerde prijzen en tarieven.

5.13 TLT neemt nooit enige fabrieksgarantie over, dan wel geleverde Producten of Services impliceren nimmer overname van enige fabrieksgarantie door of namens TLT.

5.14 Bij de beoordeling of TLT (al dan niet toerekenbaar) tekort is geschoten in de nakoming van diens verplichtingen krachtens de Overeenkomst, blijft (mede gelet op 5.1 en 5.2) de uiteindelijke esthetische waarde of uitstraling van het geleverde dan wel gepresteerde altijd buiten beschouwing. De (al dan niet feitelijke) esthetische waarde of uitstraling van het geleverde of gepresteerde levert (eveneens) nimmer een tekortkoming op van / namens TLT.

5.15 Opdrachtgever is gehouden om eventuele wijzigingen of toevoegingen direct dan wel uiterlijk binnen 24 uur na de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk aan TLT kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de Overeenkomst geldt als uitgangspunt voor de in 5.1 bedoelde verplichting(en) van TLT tegenover Opdrachtgever.

5.16 Ingeval Opdrachtgever wijzigingen of toevoegingen aanbrengt op de opdrachtbevestiging of Overeenkomst als bedoeld in 5.15, is het bepaalde in 4.3 van overeenkomstige toepassing.

5.17 Aan Opdrachtgever (vóór of na het uitbrengen van de offerte of aanbieding) al dan niet digitaal of virtueel getoonde monsters, afbeeldingen, tekeningen, maten, prototypes, proefopstellingen, instructies of modellen, worden slechts bij wijze van aanduiding dan wel algemene voorstelling verstrekt. Dit alles, zonder dat de door TLT af te leveren Producten of Services daaraan hoeven te beantwoorden.

5.18 Opdrachtgever kan géén rechten ontlenen aan de door TLT gedane mededelingen over en/of informatie betreffende (technische) productspecificaties en gegevens zoals vermeld op de websites, catalogi, prijslijsten, afbeeldingen, tekeningen, normalisatiebladen, virtuele weergaven van haar producten of andere informatie verschaffende bescheiden, tenzij diezelfde gegevens zijn opgenomen in de Overeenkomst en daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

5.19 TLT aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor door of namens Opdrachtgever zelf gemaakte, verstrekte en/of door of namens Opdrachtgever aan TLT voorgeschreven kleuren, designs, ontwerpen (waaronder mede begrepen logo’s of andere onderscheidingstekens), schetsen, opgaven van capaciteiten en alle overige (product) specificaties in de ruimste zin de woords, plannen, schema’s en dergelijke, alsook eventueel door of namens Opdrachtgever zelf uitgevoerde (voorbereidings) handelingen, zoals bijvoorbeeld (maar niet alleen): schuren. Opdrachtgever zal TLT op eerste verzoek vrijwaren voor aanspraken van derden uit dien hoofde, aanspraken op grond van intellectuele eigendomsrechten daaronder uitdrukkelijk begrepen.

5.20 Door of namens Opdrachtgever verstrekte materialen of zaken dienen Franco aan TLT te worden aangeleverd en door Opdrachtgever worden voorzien van voldoende markeringstekens als zijnde eigendom van Opdrachtgever (zoals naam, adres Opdrachtgever en dergelijke). 5


5.21 Het inwinnen van advies bij TLT, al dan niet over de toepassingsmogelijkheden van de Producten of Services of over het door Opdrachtgever (of de klant van de Opdrachtgever) beoogde gebruiksdoel daarvan (zoals benodigde wachttijden voor wassen, bestickering en dergelijke), ontslaat Opdrachtgever nimmer van diens eigen eindverantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hiervan. Zo is Opdrachtgever onder meer (maar niet uitsluitend) zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan alle van toepassing zijnde wet – en regelgeving.

5.22 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel voortvloeit uit de opdrachtbevestiging of Overeenkomst, is TLT nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de aanschaf of de keuzes van bepaalde Producten of Services door Opdrachtgever, noch verstrekt TLT enige garanties daaromtrent alsmede niet voor het door Opdrachtgever beoogde gebruiksdoel van door deze aangeschafte Producten of Services.

5.23 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, structuur van de oppervlakte, uitvoering, gewicht, formaat, constructie, afwerking, technische of esthetische uitvoering en dergelijke van de Producten of Services leiden niet dan wel nimmer tot een tekortkoming of enige non-conformiteit aan de zijde van TLT. Dit, te meer gelet op 5.2. De voornoemde geringe afwijkingen leveren voor Opdrachtgever géén grond op om de tot stand gekomen Overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) te ontbinden, noch rechtvaardigt dit een vermindering van de daarvoor verschuldigde koopprijs dan wel recht op enige andere compensatie of geeft dit recht op vervanging of herstel dan wel reden om niet mee te werken aan de (af) levering of installatie van de betreffende Producten of Services.

5.24 Het is TLT te allen tijde – zonder dat voorafgaand overleg of goedkeuring van Opdrachtgever is vereist – toegestaan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met behulp van door haar ingeschakelde derden te laten uitvoeren of diens daaruit voortvloeiende rechten of verplichtingen over te dragen aan een derde.

5.25 TLT staat niet in voor– dan wel aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de functionele en/of ergonomische werking of geschiktheid in het kader van de arbeidsomstandigheden ex artikel 7:658 BW van de Producten of Services dan wel voor het door Opdrachtgever beoogde gebruiksdoel daarvan. Dit, omdat de functionele / ergonomische werking dan wel geschiktheid in het kader van de arbeidsomstandigheden (mede) afhankelijk is van en/of hoofdzakelijk wordt bepaald door meerdere variabelen waarop TLT geen invloed heeft (gehad), zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend): mate en staat van onderhoud, soort oppervlakte of ondergrond, klimatologische – en andere feitelijke omstandigheden waar, waarin of waarvoor de betreffende Producten of Services feitelijk zullen worden gebruikt of toegepast door de (feitelijke) eindgebruiker. Opdrachtgever vrijwaart TLT dan ook voor aanspraken van derden (zoals feitelijke eindgebruikers) uit dien hoofde, aanspraken op basis van productenaansprakelijkheid daaronder mede begrepen.

5.26 Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor alle schade die bij hem tewerkgestelde werknemers van TLT hebben opgelopen tijdens of in verband met de uitoefening van de werkzaamheden, schade door dood of lichamelijk letsel, gevolgschade en de schade als bedoeld in artikel 7:658 lid 4 BW daaronder uitdrukkelijk mede begrepen. Opdrachtgever zal TLT op eerste verzoek vrijwaren voor aanspraken van werknemers uit dien hoofde.

5.27 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en staat in voor de aanwezigheid en geldigheid van eventueel benodigde vergunningen, ontheffingen en dergelijke in de ruimste zin des woords, alsmede komen alle daarmee gepaard gaande kosten (uitsluitend) voor rekening en risico van Opdrachtgever.

5.28 Opdrachtgever is verplicht op eerste vordering van TLT onverwijld en kosteloos de noodzakelijke en vereiste medewerking verlenen dan wel alle benodigde faciliteiten kosteloos aan TLT ter beschikking te stellen voor het deugdelijk (kunnen) uitvoeren van de Overeenkomst.

5.29 TLT aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor stagnaties, direct of indirect verband houdende met door derden uit te voeren werkzaamheden of door derden (af) te leveren zaken.

5.30 TLT is niet aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel, gevolgschade of schade uit enig andere hoofde die verband houdt met de (ondeugdelijkheid van de) door of namens Opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen of onderdelen voor verdere verwerking of montage, ongeacht verwerking of bewerking daarvan door TLT of derden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van TLT of diens Leidinggevende medewerkers. Opdrachtgever vrijwaart TLT geheel tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van personeel van Opdrachtgever, van TLT of derden.

5.31 Ten aanzien van de Producten en Services is TLT nimmer gehouden verdergaande waarborgen in de ruimste zin van het woord te verlenen aan Opdrachtgever dan welke de leveranciers of producenten van de betreffende Producten of Services garanderen aan TLT.

5.32 Ten aanzien van de door TLT ingeschakelde derden, kan TLT niet tot meer worden gehouden dan wel is TLT niet in een verdergaande mate aansprakelijk jegens Opdrachtgever dan waartoe de betreffende ingeschakelde derde jegens TLT kan worden gehouden.

5.33 TLT behoudt zich het recht voor om haar Producten of Services – al dan niet op digitale wijze – te allen tijde te identificeren.

5.34 Het Voertuig aan TLT toevertrouwen voor de uitvoering van de Overeenkomst, laat onverlet de primaire verantwoordelijkheid en primaire verplichting van Opdrachtgever om het Voertuig (en alle daarvan deel uitmakende zaken) ook gedurende de tijd dat het Voertuig aan TLT is toevertrouwd zelf voldoende te verzekeren (en voldoende verzekerd te houden) tegen alle gebruikelijke risico’s, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend): diefstal, brand, beschadiging, vernieling, vermissing, joyriding en dergelijke. TLT is – met name voor Voertuigen van aanzienlijke waarde (vanaf € 50.000,--) – te allen tijde gerechtigd om op enig moment deugdelijke bewijsstukken van die verzekering en/of premiebetaling te verlangen. 6


5.35 Het feit dat TLT zelf eveneens een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (inclusief een beperkte en bescheiden dekking voor schade aan cliëntenvoertuigen) heeft afgesloten, doet nimmer en geenszins af aan de primaire verantwoordelijkheid en verplichting van Opdrachtgever om diens eigen Voertuig afdoende te verzekeren en afdoende verzekerd te houden conform 5.34. Ingeval de verzekeringsmaatschappij van TLT niet uitkeert, dan wel een lager bedrag aan compensatie of schadevergoeding uitkeert dan de daadwerkelijk geleden of nog te lijden schade aangaande het Voertuig, Opdrachtgever of derden, dan levert die omstandigheid nimmer een tekortkoming op van TLT en kan TLT niet en nimmer aansprakelijk worden gehouden voor het ontstane tekort, tenzij sprake is (geweest) van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van TLT conform 10.2. In dat geval is de aansprakelijkheid van TLT (eveneens) beperkt conform 10.5 en 10.6.

5.36 Zolang Opdrachtgever nog niet alle – voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde - bescheiden of informatie aan TLT heeft verstrekt (waaronder de in 5.34 genoemde stukken), is TLT niet gehouden uitvoering te geven aan haar verplichtingen, voortvloeiende uit de Overeenkomst, dan wel – indien reeds een aanvang met de uitvoering is gemaakt – de verdere uitvoering daarvan op te schorten totdat Opdrachtgever aan al diens verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 6 (levertijden, levering, aflevering / oplevering en risico)

6.1 De door TLT opgegeven dan wel met TLT overeengekomen termijnen zijn geen fatale termijnen. Door het louter verstrijken van deze termijnen raakt TLT niet in verzuim en kan Opdrachtgever niet tot ontbinding van de Overeenkomst overgaan. In dat geval is een voorafgaande, deugdelijke en schriftelijke ingebrekestelling vereist waarin een minimale termijn van één en twintig (21) dagen is opgenomen (onder meer in verband productietijden, doorlooptijd, de aard van het Voertuig, de aard van de te leveren Producten of Services en dergelijke), welke termijn eveneens geldt ingeval Opdrachtgever TLT op grond van enige andere tekortkoming in gebreke stelt.

6.2 Overschrijding van de levertijd of van een andere termijn (al dan niet nadat TLT in gebreke is gesteld conform 6.1), dan wel een eventueel daarop gebaseerde ontbinding van de Overeenkomst, geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie.

6.3 Levering vindt plaats af magazijn van TLT (Ex Works) of van de door deze ingeschakelde derde(n), tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

6.4 De in 6.3 bedoelde levering en aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra het Voertuig gereed staat voor Opdrachtgever en dit schriftelijk of anderszins door TLT kenbaar wordt gemaakt aan Opdrachtgever.

6.5 Vanaf het moment als bedoeld in 6.3 / 6.4, wordt het Voertuig geacht zich te bevinden in de macht van Opdrachtgever en zijn dan wel komt het Voertuig vanaf dat moment voor diens rekening en risico.

6.6 Ingeval aflevering niet plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde in 6.3 / 6.4, zal het Voertuig worden afgeleverd / bezorgd op de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de offerte of opdrachtbevestiging is bepaald of naderhand tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Tijdens het transport is het Voertuig niet verzekerd door TLT en zijn / komen het Voertuig reeds voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het risico tijdens transport dient Opdrachtgever zelf te verzekeren. TLT bepaalt de wijze van transport / keuze van vervoerder. De vrachtbrief / transportbrief/ afleveringsbescheiden van de vervoerder strekt tot bewijs van aflevering of de weigering tot in ontvangst nemen door Opdrachtgever.

6.7 Indien aflevering plaatsvindt conform het bepaalde in 6.6, komen de kosten voor aflevering of bezorging – de transportkosten daaronder mede, doch niet uitsluitend begrepen - volledig voor rekening van Opdrachtgever en is het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

6.8 Indien – buiten de situatie als bedoeld in 8.1 – door niet aan TLT toe te rekenen omstandigheden het Voertuig niet of niet-tijdig kunnen worden afgeleverd conform het bepaalde in 6.6 en/of het Voertuig niet door Opdrachtgever wordt afgenomen na de kennisgeving conform 6.4, is TLT bevoegd het Voertuig voor rekening en risico van Opdrachtgever al dan niet bij derden te (doen) laten opslaan.

6.9 TLT is bevoegd om in gedeelten te leveren (deelleveranties) en deze ook afzonderlijk aan Opdrachtgever te factureren.

6.10 TLT is te allen tijde gerechtigd Producten onder rembours aan de Opdrachtgever te verzenden. Indien de Opdrachtgever bij aankomst van de Producten op de plaats van bestemming weigert te betalen, is TLT gerechtigd de Overeenkomst direct (en zonder nadere ingebrekestelling) te ontbinden.

6.11 Indien TLT nadere informatie of bescheiden van Opdrachtgever of derden nodig heeft om haar verplichtingen behoorlijk te kunnen nakomen, vangt de in 6.1 bedoelde termijn pas aan op het moment dat TLT die informatie of bescheiden volledig heeft ontvangen.

6.12 Nadat TLT de Producten of Services gereed heeft, vindt oplevering dan wel (af) levering van het Voertuig plaats. Opdrachtgever heeft de Producten dan wel Services in elk geval geaccepteerd en geldt als opgeleverd en deugdelijk, zodra Opdrachtgever dan wel de feitelijk eindgebruiker het door TLT gepresteerde of geleverde op enigerlei wijze feitelijk in gebruik neemt en/of zodra TLT de Producten of Services aan- of ten behoeve van Opdrachtgever of de feitelijk eindgebruiker ter beschikking stelt. 7


Artikel 7 (verlangen van zekerheden)

7.1 Indien er op enig moment gerede twijfel bestaat / ontstaat bij TLT over de betalingscapaciteit of solvabiliteit van Opdrachtgever, is TLT bevoegd de aflevering of bezorging als bedoeld in artikel 6 of uitvoering van nog te verrichten werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever voldoende zekerheid voor de nakoming van zijn (betalings) verplichtingen heeft verschaft aan TLT.

7.2 Of de door Opdrachtgever aangeboden zekerheden als bedoeld in 7.1 voldoende zijn, is ter beoordeling van TLT. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door TLT door deze vertraagde aflevering of bezorging te lijden schade.

7.3 Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van TLT kosteloos inzicht te verschaffen (in de ruimste zin van het woord) in publicatieverslagen, jaarverslagen, jaarrekeningen, de financiële administratie alsmede in alle (overige) voor verhaal vatbare vermogensbestanddelen.

7.4 Ingeval TLT een verzoek aan Opdrachtgever heeft gedaan als bedoeld in 7.3, is Opdrachtgever eveneens verplicht om alle mutaties in de vermogensbestanddelen zo spoedig mogelijk nadien aan TLT schriftelijk kenbaar te maken.

7.5 Ingeval Opdrachtgever op enigerlei wijze nalatig blijft voldoende zekerheden te stellen als bedoeld in 7.1 ofwel nalaat afdoende inzage te verschaffen in de vermogenspositie als bedoeld in 7.3 en 7.4, is TLT gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en is Opdrachtgever een direct (zonder dat een ingebrekestelling is vereist) en ineens opeisbare boete verschuldigd van € 250,-- per dag, voor iedere dag dat Opdrachtgever daarmee nalatig blijft, onverminderd het recht op nakoming of aanvullende schadevergoeding voor TLT. De wettelijke handelsrente over de boete is direct en ineens opeisbaar.

7.6 Ingeval TLT de overeenkomst ontbindt als bedoeld in 7.5, is Opdrachtgever daarbij gehouden om eventueel reeds afgeleverde Producten binnen één week na de ingeroepen ontbinding aan TLT te retourneren. Zolang de (geretourneerde) Producten niet door TLT zijn ontvangen, blijven deze voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 8 (opslag, opschorting en retentierecht)

8.1 Ingeval Opdrachtgever weigert het Voertuig of de Producten af te nemen of weigert mee te werken aan de bezorging daarvan conform 6.6, is TLT bevoegd deze voor rekening van Opdrachtgever op te slaan. Van de opslag zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk nadien schriftelijk of anderszins in kennis worden gesteld door TLT. Opgeslagen zaken als bedoeld in de eerste volzin worden geacht te zijn (af) geleverd dan wel te zijn bezorgd aan Opdrachtgever en zijn vanaf het moment van opslag voor risico van Opdrachtgever.

8.2 Ingeval TLT overgaat tot toepassing van het bepaalde in 8.1, is zowel de factuur ter zake de opslagkosten alsmede de factuur ter zake de afgeleverde dan wel bezorgde Producten direct en in zijn geheel opeisbaar. Voor elke dag - nadat de kennisgeving als bedoeld in 8.1 van dit artikel heeft plaatsgevonden - dat Opdrachtgever weigert de gereedstaande Producten feitelijk af te nemen, is TLT gerechtigd om een direct en ineens opeisbare boete van € 450,-per dag in rekening te brengen. TLT is bevoegd om zowel nakoming van alle betalings- of afnameverplichtingen als de reeds opeisbare boete te vorderen, onverminderd het recht van TLT op aanvullende schadevergoeding. De wettelijke handelsrente over verschuldigde boetes is direct opeisbaar.

8.3 TLT is bevoegd diens verplichting tot afgifte van de opgeslagen Voertuigen of Producten op te schorten totdat de opeisbare facturen en de verschuldigde boete als bedoeld in 8.2 in zijn geheel door Opdrachtgever zijn voldaan en tevens totdat alle opeisbare vorderingen van TLT uit hoofde van eerdere of latere tot stand gekomen Overeenkomsten dan wel uit andere hoofde zijn voldaan, alle vorderingen van TLT vanwege het niet- of niet behoorlijk nakomen van Opdrachtgever daaronder uitdrukkelijk begrepen.

8.4 Ingeval TLT uit andere hoofde zaken van Opdrachtgever onder zich heeft als bedoeld in de voorgaande leden, is TLT eveneens bevoegd de verplichting tot afgifte van die zaken op te schorten totdat Opdrachtgever heeft voldaan aan alle opeisbare vorderingen die TLT – al dan niet krachtens het bepaalde in dit artikel – heeft op Opdrachtgever.

8.5 Het krachtens dit artikel aan TLT toekomend retentierecht blijft eveneens van kracht in geval zich omstandigheden voordoen als bedoeld in artikel 13.4 (tweede volzin) van deze voorwaarden.

8.6 Ingeval Opdrachtgever anderszins, uit welke hoofde dan ook, tekortschiet in de nakoming van diens verplichtingen tegenover TLT of vanwege enige andere grond of uit andere hoofde tegenover TLT aansprakelijk mocht zijn (ongeacht de juridische grondslag daarvan), is TLT eveneens gerechtigd de (af)levering van zaken op te schorten dan wel zijn retentierecht uit te oefenen overeenkomstig van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel.

8.7 Onverminderd alle overige rechten die TLT toekomen indien Opdrachtgever de afgeleverde Producten niet afneemt of weigert mee te werken aan de (af)levering of bezorging daarvan, is TLT bevoegd vrijelijk en voor rekening en risico van Opdrachtgever over deze opgeslagen Voertuigen of Producten te beschikken, alsmede eventuele inkomsten uit verkopen van die zaken te verrekenen met al hetgeen Opdrachtgever aan TLT is verschuldigd, uit welke hoofde dan ook. 8


Artikel 9 (niet - toerekenbare tekortkoming)

9.1 De overeengekomen termijn voor het leveren van Producten of Services dan wel enige andere overeengekomen termijn, wordt (zonder dat TLT daarbij op enigerlei wijze dan wel uit enige hoofde schadeplichtig wordt tegenover Opdrachtgever of derden) verlengd met de periode, gedurende welke TLT door overmacht is verhinderd aan diens verplichtingen te voldoen.

9.2 Van overmacht aan de zijde van TLT is sprake, indien TLT na de totstandkoming van de Overeenkomst (alsook na het moment van opeisbaarheid) verhinderd wordt aan een of meerdere verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van (in zowel binnen- als buitenland) de volgende omstandigheden (ongeacht of deze op enig moment wel of niet voorzienbaar zijn of zijn geweest voor TLT): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, apparatuur, machines of andere werktuigen in de ruimste zin van het woord, storingen of defecten aan computers, in soft- of hardware, op het internet, intranet of netwerk, aan servers of bij hostingmaatschappijen, storingen in de levering van energie, vertraging tijdens transport, niet -werkbare omstandigheden, ziektes, epidemieën, pandemieën (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: COVID-19 / Corona virus alsmede alle overige virussen of verschijnselen, ongeacht de aard, impact, gevolgen en dergelijke), uitbraken, crisis, arbeidsongeschiktheid of uitval van personeel, familieomstandigheden (al dan niet voor onbepaalde duur), beslaglegging, alles zowel in het bedrijf van TLT, Opdrachtgever als bij derden van wie TLT de benodigde materialen, grondstoffen of personeel geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van TLT ontstaan en feiten en omstandigheden waarbij van TLT in gemoede niet kan worden gevergd dat hij aan diens verplichtingen dient te voldoen.

9.3 Pas indien door overmacht de Services of levering van Producten met meer dan één (1) maand wordt vertraagd, zijn zowel TLT als Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst als beëindigd te beschouwen, door middel van een aan de andere partij gerichte schriftelijke beëindigingsverklaring. De Overeenkomst is geëindigd op het moment dat de in de tweede volzin bedoelde schriftelijke beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt. In dat geval heeft TLT, onverminderd het bepaalde in de navolgende leden, slechts recht op de vergoeding van de door haar gemaakte kosten tot het moment waarop de beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt.

9.4 Ingeval door overmacht de resterende te leveren Services of Producten met meer dan één (1) maand wordt vertraagd als bedoeld in 9.3, is Opdrachtgever niettemin gehouden de overeengekomen vergoeding / de daarop betrekking hebbende facturen aan TLT te voldoen voor de Producten of Services die reeds door TLT zijn geleverd dan wel zijn verricht alsmede voor dat deel van de Services of Producten die ten gevolge van die overmacht niet meer kunnen worden afgemaakt of voor aflevering gereed kunnen worden tot het moment waarop de overmacht is ingetreden.

Artikel 10 (aansprakelijkheid en vrijwaring)

10.1 De aansprakelijkheid van TLT voor enige schade, geleden door Opdrachtgever of derden, is altijd en onder alle omstandigheden beperkt tot de compensatie dan wel het schadebedrag dat feitelijk door de verzekeringsmaatschappij van TLT is / wordt uitgekeerd voor de betreffende schadeveroorzakende gebeurtenis(sen), waarbij TLT het eigen risicobedrag mag inhouden.

10.2 Ingeval de verzekeringsmaatschappij van TLT, om welke redenen dan ook en ongeacht de juridische grondslag daarvan, niet tot enige schade-uitkering dan wel tot compensatie van de geleden schade overgaat of geen verzekeringsdekking biedt of verleent, dan is TLT alleen aansprakelijk voor schade, geleden door Opdrachtgever of derden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van TLT, dan wel van opzet of bewuste roekeloosheid van een, tot de bedrijfsleiding van TLT behorende, leidinggevende medewerker, doch niet eerder dan nadat TLT in verzuim verkeert. TLT verkeert (pas) in verzuim nadat TLT voorafgaand schriftelijk in gebreke is gesteld, aan TLT een minimale termijn van één en twintig (21) dagen is verleend en TLT binnen die termijn de betreffende tekortkomingen niet heeft weggenomen / verholpen. Dit alles, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.

10.3 Voor zover TLT uit enige andere hoofde dan opzet of bewuste roekeloosheid als bedoeld in 10.2 (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: tekortkomingen in verband met de Overeenkomst, onrechtmatige daad / kwalitatieve aansprakelijkheid, ongerechtvaardigde verrijking, onverschuldigde betaling, AVG verplichtingen of schendingen en dergelijke) aansprakelijk mocht zijn of kan worden gehouden voor schade, dan gelden daarvoor eveneens de beperkingen als omschreven in dit artikel. Dit alles, ongeacht de (exacte) juridische grondslag of reden van die aansprakelijkheid.

10.4 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden, is in de navolgende situaties in ieder geval géén sprake van een opzet of bewuste roekeloosheid als bedoeld in 10.2 dan wel geen sprake van een tekortkoming van TLT: 9a) TLT is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan- of veroorzaakt door de door haar (af)geleverde Voertuigen, Producten of Services, voortvloeiende uit: het (al dan niet ondeskundig) gebruik dan wel de eventuele ongeschiktheid daarvan of door onvakkundige montage door anderen dan TLT, alsmede voor het gebruik van specifieke zaken, materialen, onderdelen of constructies die – al dan niet in afwijking van de geldende voorschriften - door of namens Opdrachtgever uitdrukkelijk worden voorgeschreven, dan wel door deze ter beschikking zijn gesteld aan TLT of aan door deze ingeschakelde derden;

b) TLT is nimmer aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever of derden die, direct of indirect, voortvloeit uit de door of namens TLT mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen dan wel voortvloeit uit nalaten dan wel het niet, niet deugdelijk of niet tijdig treffen van voorzorgsmaatregelen door TLT of haar leidinggevende medewerkers;

c) ingeval van mondelinge door of namens TLT verstrekte informatie dan wel informatie in de manuals / handleidingen, is TLT nimmer aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie;10.5 Ingeval van aansprakelijkheid op grond van dit artikel is, buiten de situatie dat het door de verzekeringsmaatschappij van TLT uitgekeerde bedrag minus de inhouding van het eigen risicobedrag hoger uitvalt en met inachtneming van alle krachtens dit artikel geldende beperkingen of uitsluitingen, TLT nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan de netto factuurwaarde van de betreffende verrichte Services of geleverde Producten, zulks met een maximum van € 1.000,-- (zegge: duizend euro) per schadeveroorzakende gebeurtenis en een maximum van € 5.000,-- (zegge: vijf duizend euro) per kalenderjaar, waarbij een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen of schades als (zijnde veroorzaakt door) één schadeveroorzakende gebeurtenis wordt beschouwd.

10.6 Niet voor vergoeding komen in aanmerking zogenoemde bedrijfs- of gevolgschade (schade door bedrijfsstoring, andere onkosten, derving van inkomsten / geleden verlies of gederfde winst en dergelijke daaronder maar niet uitsluitend begrepen), door welke oorzaak ook ontstaan. Onder gevolgschade wordt tevens (maar niet uitsluitend) begrepen: (1) alle vermogensschade of ander nadeel die de door of namens TLT (af) geleverde Voertuigen, Producten of Services hebben toegebracht aan andere zaken of personen of aan de (overige) omgeving (zoals de natuur, klimatologische omstandigheden, water en lucht) alsook (2) aanspraken van derden en ongeacht uit welke hoofde, (3) schade die zich buiten Europa voordoet, (4) schade in verband met opzicht, (5) schade in verband met mechanische beschadigingen of eventuele overige mankementen aan Voertuigen of onderdelen daarvan, waaronder begrepen stilstand / niet willen rijden, (6) schade in verband met oppervlaktes en verkleuringen, (7) schade aan – of in verband met het milieu, emissies, verontreinigingen, asbest, saneringen, schade door langzaam (in)werkende processen, schade in verband met milieuzorg of milieuvoorschriften of het niet of niet (deugdelijk) nakomen van die zorg of voorschriften door TLT en/of Opdrachtgever, (8) schade verband houdende met het (al dan niet geoorloofde) gebruik van computers, computersystemen, (computer of andere) software of data, kwaadaardige codes, virussen of enige ander elektronisch systeem (9) schade of kosten verband houdende met het niet, niet volledig of niet naar behoren kunnen gebruiken van Voertuigen, Producten of Services, ongeacht door wie kosten zijn gemaakt of schade is geleden. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze soort schades te verzekeren;

10.7 De door TLT te vergoeden schade zal worden gematigd, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs of vergoeding gering is in verhouding tot de omvang van de door de Opdrachtgever geleden schade.

10.8 Opdrachtgever is gehouden TLT, alsmede de door haar ingeschakelde derde(n), te vrijwaren voor enige aanspraken van derden wegens vergoeding van schade ten gevolge van het gebruik of toepassing van de afgeleverde Voertuigen, Producten of Services.

10.9 Indien Opdrachtgever één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Opdrachtgever – zonder nadere ingebrekestelling – in verzuim en volledig aansprakelijk voor alle schade die TLT en de door deze ingeschakelde derde(n) daardoor lijdt, zulks onverminderd de overige rechten en bevoegdheden van TLT op grond van de Wet of op grond van deze Algemene Voorwaarden. 10


Artikel 11 (garantie)

11.1 Ingeval TLT garantie verleent aan Opdrachtgever, dan betekent dit nimmer een omkering van de bewijslast. Opdrachtgever dient te blijven aantonen dat TLT tekort is geschoten binnen de garantieperiode en/of dat TLT krachtens enige garantie aansprakelijk is of kan worden gehouden voor schade, in welk geval de aansprakelijkheid van TLT eveneens is beperkt conform het bepaalde in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

11.2 TLT staat er alleen en uitsluitend voor in dat: (1) de door haar geleverde Producten dan wel Services overeenkomen met de daarvoor overeengekomen en krachtens de Overeenkomst van toepassing zijnde specificaties en (2) dat de Services naar de eisen van deugdelijk vakmanschap (zijnde zoals een vergelijkbare en redelijk en deskundig handelende schadehersteller handelt of zou hebben gehandeld in een soortgelijke situatie) worden verricht. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, verleent TLT nimmer verdergaande garanties dan de hiervoor genoemde.

11.3 Garantie wordt nimmer verleend dan wel vervalt te allen tijde, indien een door of namens TLT gehanteerde garantie uitsluitingsgrond van toepassing is en/ of zich verwezenlijkt. De navolgende garantie-uitsluitingen zijn altijd en voor alle garantieverklaringen of garantiereglementen van toepassing. Dit, ongeacht eventuele aanvullende uitsluitingen, al dan niet voor een bepaald Product of bepaalde Service:

a) enige vorm van oneigenlijk, onjuist of onoordeelkundig gebruik en/of onvoldoende onderhoud of beschadigingen;

b) bewerking (waaronder begrepen montage, inbouw en dergelijke) of reparaties door Opdrachtgever of derden, uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke instemming van TLT dan wel niet in overeenstemming met de handleiding, instructies of aanwijzingen van TLT dan wel anderszins naar de mening van TLT onjuist of onoordeelkundig uitgevoerd;

c) aantasting als gevolg van externe factoren of van buitenaf komende omstandigheden;

d) alle slijtages door excessief of ongeoorloofd gebruik dan wel anders dan normaal of toegestaan gebruik;

e) het niet of ondeugdelijk opvolgen van door of namens TLT gegeven of verstrekte aanwijzingen of voorschriften;

f) aanspraken, direct of indirect verband houdende met glas, textiel, leer, marmer en vernis;

g) het ontstaan van non – conformiteit als gevolg van nieuwe of gewijzigde regelgeving, van kracht geworden na de datum van (af) levering, onder meer (maar niet uitsluitend) betrekking hebbende op de aard en de kwaliteit van toegepaste materialen.

h) schade, gebreken, defecten of enige andere tekortkomingen, verband houdende met specifieke zaken, materialen, onderdelen, ontwerpen, werkwijzen, constructies en dergelijke die door of namens Opdrachtgever aan TLT ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn voorgeschreven voor verdere ver – of bewerking door of namens TLT;

i) materialen of onderdelen die TLT van derden en/of toeleveranciers heeft verkregen;

j) het wel of niet voldoen aan alle van toepassing zijnde wet – en regelgeving aangaande het feitelijk gebruik dan wel aan het door Opdrachtgever beoogde gebruiksdoel of beoogde dan wel feitelijk gebruik van de Producten of Services, waaronder uitdrukkelijk mede (maar niet uitsluitend) begrepen: alle arbeidsomstandigheden wetgeving. Uitsluitend Opdrachtgever blijft daarvoor zelf verantwoordelijk en aansprakelijk, alsmede voor alle claims of aanspraken van derden in verband met het gebruik van deze Producten of Services (waaronder begrepen letselschade claims en dergelijke);

k) het niet onverwijld schriftelijk melden door Opdrachtgever van geconstateerde tekortkomingen dan wel daarop gebaseerde garantieaanspraken aan TLT;


l) TLT niet tijdig, deugdelijk of adequaat in de gelegenheid stellen, dan wel niet de benodigde medewerking verlenen door of namens Opdrachtgever om: (1) beweerdelijke tekortkomingen of de gegrondheid van de ingediende garantieclaim te (kunnen) onderzoeken en de betreffende Producten of onderdelen daarvoor Franco naar TLT te sturen of bij TLT af te geven, dan wel (2) de geconstateerde en door TLT onder de garantie geaccepteerde tekortkomingen te kunnen verhelpen;

11.4 Uitgevoerde reparaties binnen de garantietermijn, doen die betreffende garantietermijn niet verlengen.

11.5 Ingeval TLT een garantieaanspraak honoreert, gaan de verplichtingen van TLT niet dan wel nooit verder dan kosteloos herstel, reparatie of vervanging van de betreffende Producten of Services. Dit, altijd en alleen ter keuze en beslissing van TLT. Alle benodigde handling of werkzaamheden in verband met de door TLT uit te voeren herstel, reparatie of vervangingswerkzaamheden (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: demonteren / schoonmaken / vervoeren en dergelijke) komen uitsluitend voor rekening en risico van Opdrachtgever en vallen niet / nooit onder enige garantie. De aansprakelijk van TLT voor enige schade blijft in het kader van garantieaanspraken altijd beperkt overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.

11.6 Vervangen producten of onderdelen worden / blijven eigendom van TLT.

11.7 Gedurende de periode dat Opdrachtgever zelf (al dan niet toerekenbaar) tekortschiet in enige verplichting, voortvloeiende uit de Overeenkomst, is TLT niet gehouden garantie te verlenen dan wel garantie – of enige andere verplichtingen voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig te worden tegenover Opdrachtgever.

Artikel 12 (reclames)

12.1 Onder reclames worden verstaan: een beroep van Opdrachtgever op het feit dat de door TLT afgeleverde Producten of Services niet aan de Overeenkomst beantwoorden, daaronder mede begrepen zichtbare en niet- direct zichtbare gebreken aan het geleverde of gepresteerde. 11


12.2 Opdrachtgever is, bij aflevering of bezorging conform 6.6 of bij afname conform 6.3/6.4 dan wel na montage verplicht om alle afgeleverde, bezorgde of door TLT verwerkte Producten en Services terstond bij oplevering te controleren op uiterlijke tekortkomingen, beschadigingen, onvolkomenheden en op overige zichtbare gebreken, alsmede zo spoedig mogelijk daarna te controleren op niet-direct zichtbare gebreken alvorens het Voertuig door te leveren of anderszins te gebruiken.

12.3 Door of namens Opdrachtgever in gebruik genomen Voertuigen of Producten worden geacht in ieder geval vrij van zichtbare gebreken door TLT te zijn (op) geleverd.

12.4 Indien oplevering plaatsvindt conform artikel 6.3/6.4, is Opdrachtgever verplicht de 12.2 genoemde controles zo spoedig mogelijk uit te voeren nadat TLT een al dan niet schriftelijke kennisgeving als bedoeld in artikel 6.4 aan Opdrachtgever heeft doen uitgaan.

12.5 Opdrachtgever is verplicht eventuele reclames naar aanleiding van de controles als bedoeld in 12.2 en 12.4 voor zichtbare gebreken binnen acht (8) dagen na oplevering of binnen acht (8) dagen na de kennisgeving als bedoeld in 6.4 schriftelijk en onder een duidelijke omschrijving van de gebreken dan wel reclames aan TLT kenbaar te maken. Reclames als bedoeld in de eerste volzin die worden ingediend nadat de termijn van acht (8) dagen is verstreken, hoeft TLT niet meer in behandeling te nemen.

12.6 Voor niet - (direct) zichtbare gebreken aan Producten en Services, geldt dat Opdrachtgever reclames schriftelijk bij TLT dient in te dienen binnen acht (8) dagen nadat deze gebreken door Opdrachtgever zijn geconstateerd dan wel redelijkerwijs door deze hadden behoren te worden geconstateerd. Het bepaalde in 12.5, laatste volzin is van overeenkomstige toepassing.

12.7 Onder niet- (direct) zichtbare gebreken als bedoeld in de voorgaande leden worden verstaan: gebreken als gevolg van niet door of namens Opdrachtgever zelf voorgeschreven constructie, specificatie - of ontwerpfouten die ertoe leiden dat de Producten of Services niet beantwoorden aan de Overeenkomst dan wel aan de daarvoor geldende technische specificaties en die binnen de hiervoor in de 12.2 tot en met 12.6 genoemde termijnen niet zichtbaar waren of redelijkerwijs niet zichtbaar konden zijn.

12.8 Tijdig (en op de juiste wijze) bij TLT ingediende reclames geven Opdrachtgever niet het recht de betaling van de koopprijs / vergoeding of andere verplichtingen krachtens de Overeenkomst dan wel krachten eerdere – of latere met TLT gesloten overeenkomsten op te schorten of te verrekenen, noch de bevoegdheid de Overeenkomst dan wel eerdere – of latere met TLT gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

12.9 Ingeval de reclame door TLT gegrond wordt verklaard, is TLT slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 en/of artikel 11.

12.10 Eventuele rechtsvorderingen en verweren, gebaseerd op ingediende reclames, moeten – op straffe van verval van dit recht - door Opdrachtgever worden ingesteld binnen één jaar nadat de betreffende reclame bij TLT is ingediend.

12.11 Het – op enig moment - ongevraagd door en/of zonder nadere schriftelijke toelichting van Opdrachtgever retour zenden van (af) geleverde Producten aan TLT, wordt niet en nimmer beschouwd als het (deugdelijk / tijdig) indienen van een reclame conform 12.1. In dat geval worden de betreffende Producten (weer) volle eigendom van TLT. Dit alles, zonder dat TLT daarbij gehouden is tot restitutie van gelden dan wel tot enige andere compensatie aan Opdrachtgever.

Artikel 13 (betaling en facturen)

13.1 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, moet betaling uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum plaatsvinden op een door TLT aangewezen bank- of girorekening, zulks ter keuze van TLT.

13.2 Eventuele bezwaren of reclamaties tegen verzonden facturen van TLT, moet Opdrachtgever uiterlijk binnen vijf (5) dagen na de factuurdatum schriftelijk en onder opgave van redenen aan TLT kenbaar maken, bij gebreke waarvan de juistheid en verschuldigdheid van de factuur vast staat.

13.3 Opdrachtgever is niet bevoegd op de betalingen enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen dan wel enige opeisbare vorderingen of betalingen van TLT op enigerlei wijze te verrekenen of kortingen daarop toe te passen. Dit alles, ongeacht uit welke hoofde TLT enig bedrag heeft te vorderen dan wel uit welke hoofde Opdrachtgever enig bedrag in mindering wenst te brengen, daarop korting toe te passen of anderszins wenst te verrekenen.

13.4 De betaling door Opdrachtgever is pas voltooid op het moment dat het volledig verschuldigde bedrag op de door TLT aangewezen bank-of girorekening is bijgeschreven of – in geval contante betaling is overeengekomen – op het moment dat het volledige bedrag aan TLT is afgedragen. Opdrachtgever is, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim vanaf de eerste dag nadat de overeengekomen dan wel geldende betalingstermijn is verstreken.

13.5 Vanaf de eerste dag dat Opdrachtgever op grond van de voorgaande leden in dit artikel in verzuim is gekomen, is deze de alsdan geldende wettelijke handelsrente (dan wel een minimale samengestelde rente van 1% per maand verschuldigd ingeval de wettelijke handelsrente op enig moment lager is of uitvalt) over het verschuldigde bedrag inzake afgeleverde, bezorgde of opgeslagen Producten of Services voor iedere maand of een gedeelte daarvan waarmee de vervaldag wordt overschreden. 12


13.6 Indien Opdrachtgever niet tijdig of volledig aan diens betalingsverplichtingen voldoet en op grond daarvan in verzuim is gekomen, is TLT bevoegd de Overeenkomst direct en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval is Opdrachtgever aansprakelijk voor de door TLT geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

13.7 Indien TLT bij het in verzuim komen van Opdrachtgever tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat (waaronder uitdrukkelijk begrepen sommaties, nadere aanmaningen of incassomaatregelen door of namens TLT zelf getroffen), komen de kosten daarvan voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,--. Indien TLT gerechtelijke incassokosten maakt, komen deze volledig voor rekening van Opdrachtgever.

13.8 TLT heeft steeds het recht om - zowel voor als na de totstandkoming van de Overeenkomst - zekerheid voor de betaling te verlangen van Opdrachtgever of vooruitbetaling te vorderen. Artikel 7 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14 (eigendomsvoorbehoud en pandrechten)

14.1 Alle afgeleverde of bezorgde dan wel nog te leveren of te bezorgen Producten en Services blijven in eigendom van TLT. Dit, totdat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen prijs of (andere) tegenprestaties en aan de overige krachtens dit artikel geldende verplichtingen en aan alle verplichtingen, voortvloeiende uit alle dan wel eerder of later met TLT tot stand gekomen Overeenkomsten, volledig heeft voldaan. Alle vorderingen wegens niet of niet behoorlijk nakomen zijn daaronder uitdrukkelijk mede begrepen.

14.2 Onverminderd het bepaalde in 14.1, is Opdrachtgever bevoegd de aan hem onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening door te verkopen en te leveren aan één of meer derden. Opdrachtgever zal bij die doorverkoop een vergelijkbaar eigendomsvoorbehoud bedingen tegenover diens Opdrachtgevers.

14.3 Bij een doorverkoop als bedoeld in 14.2, is Opdrachtgever verplicht ten behoeve van TLT op haar eerste verzoek een stil pandrecht te vestigen op alle uit de doorverkoop voortvloeiende vorderingen.

14.4 Indien TLT krachtens de Overeenkomst tevens Services heeft verricht, blijven de Producten in eigendom van TLT totdat Opdrachtgever (tevens) alle daarmee samenhangende en opeisbare vorderingen heeft voldaan, alle vorderingen van TLT wegens niet- of niet behoorlijk nakomen daaronder uitdrukkelijk mede begrepen.

14.5 Zolang de eigendom ingevolge de voorgaande leden nog niet op Opdrachtgever is overgegaan, is deze buiten de situatie als bedoeld in 14.2 niet bevoegd de Producten of Services geheel of gedeeltelijk te vervreemden, aan derden te verpanden of anderszins met rechten van derden te bezwaren.

14.6 TLT is te allen tijde gerechtigd en wordt hierbij door Opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd om voor de vestiging van de pandrechten krachtens dit artikel alle daarvoor benodigde handelingen te verrichten (waaronder begrepen vestiging bij onderhands geregistreerde of authentieke akte) en daarbij ook namens Opdrachtgever op te treden of te handelen. Opdrachtgever zal alle daarvoor benodigde medewerking (kosteloos) verlenen.

14.7 Zodra krachtens dit artikel een of meerdere vorderingen aan TLT zijn verpand, dan zal Opdrachtgever die vorderingen – zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van TLT - niet cederen dan wel opnieuw verpanden of op enigerlei wijze (laten) bezwaren. Voor zover derden beslag op verpande vorderingen hebben gelegd, zal Opdrachtgever TLT dat onverwijld schriftelijk melden, alsmede (op eigen kosten en voor eigen rekening en risico) alles in het werk stellen om dat beslag zo spoedig mogelijk te laten opheffen.

Artikel 15 (eigendommen TLT)

15.1 Alle zaken, inclusief materialen en onderdelen die TLT of de door deze ingeschakelde derde(n) ter uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of die specifiek voor de Overeenkomst zijn vervaardigd (zoals modellen, gereedschappen, stempels, matrijzen, werktuigen, machines, afbeeldingen, tekeningen, opgaven, schema’s, afmetingen, reclame of promotiemateriaal en dergelijke), blijven te allen tijde in eigendom van TLT of de derde(n), ongeacht of daarvoor wel of geen kosten bij Opdrachtgever in rekening zijn gebracht. TLT behoudt zich te allen tijde het recht voor deze zaken terug te nemen, waarbij Opdrachtgever gehouden is die zaken op eigen kosten en op eerste verzoek aan TLT te retourneren. Indien TLT de voornoemde materialen langer dan twee jaren niet meer ten behoeve van Opdrachtgever heeft gebruikt, heeft TLT het recht om die te vernietigen.

15.2 Opdrachtgever dient de in 15.1 bedoelde zaken afzonderlijk op te slaan en als zijnde eigendom van TLT of de derde(n) te kenmerken of te waarmerken.

15.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan ten behoeve van derden enige zekerheids- of andere (al dan niet beperkte) rechten te (doen laten) vestigen op de in 15.1 bedoelde zaken.

15.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de in 15.1 bedoelde zaken door of voor derden te laten gebruiken voor- of in verband met enig ander doel dan de uitvoering van de Overeenkomst. De in 15.1 bedoelde zaken mogen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de door TLT daarvoor verstrekte voorwaarden of richtlijnen.

15.5 Opdrachtgever is verplicht aan TLT onverwijld mededeling te doen van eventuele acties of gepretendeerde rechten van derden op de in 15.1 bedoelde zaken. Opdrachtgever vrijwaart TLT voor aanspraken van derden als bedoeld in de eerste volzin en is aansprakelijk voor alle schade die TLT daardoor lijdt of mocht gaan lijden.

15.6 Ingeval aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken als bedoeld in 15.1 vervangen of hersteld moeten worden, is Opdrachtgever gehouden de daarmee gepaard gaande kosten aan TLT te vergoeden.

15.7 Bij overtreding van één van de verplichtingen in de voorgaande leden van dit artikel, is Opdrachtgever een direct (zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist) en ineens opeisbare boete van € 10.000,-- per 13


overtreding verschuldigd, te vermeerderen met € 1.000,-- voor iedere dag dat een overtreding voortduurt. Dit, alles onverminderd het recht op nakoming en aanvullende schadevergoeding voor TLT. De wettelijke (handels) rente over de boete is eveneens direct en ineens opeisbaar.

15.8 TLT heeft het recht om zaken, die aan haar door of namens Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of zijn (af) geleverd, na onafgebroken bezit / houderschap gedurende 12 maanden te vernietigen, tenzij Opdrachtgever vóór afloop van die periode schriftelijk te kennen geeft die zaken terug te willen nemen.

Artikel 16 (ontbinding)

16.1 Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichting die voor hem voortvloeit uit enige grond van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst voldoet, is TLT gerechtigd de Overeenkomst, of een gedeelte daarvan die nog moet worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden en de Producten of Services, voor zover nog niet betaald, terug te nemen. Dit, onverminderd het recht van TLT op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of nog zal ontstaan.

16.2 Het bepaalde in 16.1 is van overeenkomstige toepassing ingeval van: schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van surséance van betaling, tot faillietverklaring of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling of liquidatie van de zaken van Opdrachtgever of van diens overlijden of indien Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest. Indien deze omstandigheden zich voordoen, is Opdrachtgever verplicht dat onverwijld schriftelijk te melden aan TLT.

16.3 In de gevallen genoemd als in 16.1 en 16.2, is iedere vordering die TLT heeft op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

16.4 Ingeval TLT haar verplichtingen deels dan wel niet volledig of niet deugdelijk is nagekomen, dan wel Opdrachtgever de Overeenkomst op die gronden geheel of gedeeltelijk ontbindt dan wel TLT de overeenkomst zelf ontbindt (ongeacht de reden of grondslag daarvan), dan heeft die ontbinding slechts betrekking of gevolgen voor de Producten of Services ten aanzien waarvan de verplichtingen nog niet (volledig of deugdelijk) zijn uitgevoerd. Alsdan blijft de Overeenkomst wat betreft de Producten of Services waarvoor de verplichtingen reeds correct zijn uitgevoerd in stand en/of vinden ten aanzien daarvan géén ongedaanmakingshandelingen plaats. Het bepaalde in 9.4 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17 (intellectuele eigendom, auteursrechten en publiciteit)

17.1 Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt TLT zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet of op grond van enige andere rechtsregel van het (internationale) intellectuele eigendomsrecht. Dit, in het bijzonder wat betreft de rechten inzake door of namens TLT ontworpen of tot stand gebrachte schetsen, ontwerpen, litho’s, foto’s, afbeeldingen, schema’s, tekeningen, technische specificaties en modellen, (project) plannen, rapportages en dergelijke dan wel dergelijke rechten op de aan TLT toebehorende zaken als bedoeld in artikel 15. Aan Opdrachtgever wordt in dat kader (alleen) een gebruikslicentie verstrekt, waarvoor alle krachtens dit artikel geldende beperkingen van toepassing zijn. Op eerste verzoek van TLT dient Opdrachtgever de betreffende bescheiden / zaken onverwijld aan TLT terug te geven, zonder dat TLT daarvoor enige compensatie of vergoeding aan Opdrachtgever is verschuldigd.

17.2 Alle rechten aangaande de door of namens TLT vervaardigde / verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en dergelijke (alsmede aangaande alle in 17.1 genoemde bescheiden) blijven en berusten uitsluitend bij TLT en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TLT worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of ter kennisneming van derden worden gebracht. Ingeval Opdrachtgever deze verplichting op enigerlei wijze schendt, is het bepaalde in 15.7 van overeenkomstige toepassing.

17.3 Ingeval van opdrachten van Opdrachtgever tot (re)productie van goederen of door deze verstrekte dan wel door of namens Opdrachtgever voorgeschreven informatie of gegevens waar mogelijkerwijs intellectuele eigendomsrechten van derden op kunnen zitten, vrijwaart Opdrachtgever TLT voor alle mogelijke daaruit voortvloeiende aanspraken van derden.

17.4 TLT is / blijft gerechtigd om de Producten of Services (in combinatie) met naam, merk, reclameboodschap of andere uiting van Opdrachtgever af te beelden in catalogi, reclamedrukwerk, publicaties, advertenties of deze tijdens beurzen en tentoonstellingen te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever of derden. Dit, zonder dat TLT daarvoor enigerlei vergoeding aan Opdrachtgever of een derde is verschuldigd.

17.5 Indien gedurende twee jaren, te rekenen vanaf de datum waarop de laatste Overeenkomst tot stand is gekomen conform 4.1, geen nieuwe overeenkomst tot stand is gekomen tussen TLT en Opdrachtgever, is TLT gerechtigd (doch niet of nimmer verplicht) om alle in – of krachtens dit artikel genoemde bescheiden (al dan niet op kosten van Opdrachtgever) te vernietigen, zonder dat TLT daarbij verplicht of gehouden is Opdrachtgever daarvan in kennis te stellen.

Artikel 18 (rechtsmacht, toepasselijk recht en bevoegde rechter) 14


18.1 Uitsluitend de Nederlandse rechter heeft rechtsmacht.

18.2 Op de tussen TLT en Opdrachtgever tot stand gekomen Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De uit de tot stand gekomen overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

18.3 Ingeval TLT en Opdrachtgever van mening mochten verschillen over de uitleg dan wel strekking van één of meerdere bepalingen in de tot stand gekomen overeenkomst of in deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse versie of vertaling van de overeenkomst dan wel van deze algemene voorwaarden te allen tijde doorslaggevend en beslissend.

18.4 Het gebruik van smileys, emoticons of andere daarmee vergelijkbare tekens, leidt niet tot enig rechtsgevolg dan wel – ingeval in rechte komt vast te staan dat dit gebruik wel zou (kunnen) leiden tot enig rechtsgevolg – dan geldt alsdan de meest gunstigste uitleg voor TLT, ook wanneer TLT niet (alleen) de ontvangende partij is.

18.5 Alle geschillen tussen TLT en Opdrachtgever, direct of indirect, voortvloeiende uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden, zullen uitsluitend en alleen worden beslecht door de rechter in het arrondissement waarbinnen de statutaire of feitelijke vestigingsplaats van TLT is gelegen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 25 september 2020 gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo en aldaar geregistreerd onder depotnummer: 25 / 2020.